بررسی میزان حذف رنگ و کدورت به وسیله منعقد کننده های آهن (کلرورفریک) و آلومینیم (سولفات آلومینیم) و پلی الکترولیت ها در فاضلاب های صنایع نساجی

نویسندگان

چکیده

صفیه شیمیایی فاضلاب های نساجی با استفاده از مواد منعقد کننده به عنوان یکی از موثرترین روش های حذف رنگ و مواد آلی در این گونه فاضلاب ها شناخته شده است. در این تحقیق از آلوم و کلرورفریک به عنوان منعقد کننده و از پلی الکترولیت به عنوان کمک کننده استفاده شد. مناسب ترین pH و غلظت مصرفی برای هر منعقد کننده از نظر حذف رنگ و کدورت به دست آمد. مناسب ترین pH برای آلوم (pH=7) و برای کلرورفریک (pH=9) و همچنین مناسب ترین محدوده غلظت برای آلوم (60-100) و برای کلرورفریک (80-100) به دست آمد. فاضلاب های مورد آزمایش از گروه رنگ های مستقیم، دیسپرس و راکتیو بودند. برای نمونه فاضلاب رنگ مستقیم آلوم و پلی الکترولیت به عنوان بهترین منعقد کننده و کلرورفریک برای نمونه فاضلاب دیسپرس بهترین راندمان را از نظر حذف رنگ و کدورت داشتند. همچنین آلوم همراه آهک بهترین راندمان را از نظر حذف رنگ و کدورت برای فاضلاب رنگ های مختلف راکتیو داشتند.

کلیدواژه‌ها