بررسی روند تحول پتانسیل آب زیرزمینی دشت هشتگرد در ده سال گذشته و علل آن

نویسندگان

چکیده

بخاطر خشکسالی های چند سال اخیر و استحصال بی رویه از منابع آب های زیرزمینی که بدون توجه به پتانسیل آبی منطقه و اثرات منفی آن روبه فزونی نهاده است، اقدام به مطالعه آبخوان دشت هشتگرد گردید. منظور از این بررسی مطالعه روند تحول پتانسیل آب زیرزمینی این آبخوان در ده سال گذشته (طی سال های آبی 70-69 تا (78-79 و علل آن می باشد. در این مقاله ابتدا خلاصه ای از وضعیت زمین شناسی، هواشناسی و هیدرولوژیکی منطقه آورده شده است. سپس براساس آخرین اطلاعات و آمار به دست آمده از ارگان های ذیربط وضعیت آب های زیرزمینی منطقه مورد تشریح و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان دهنده افت 6.14 متر از سطح آب زیرزمینی در طول دوره و به طور میانگین سالانه 30 میلیون مترمکعب کسری مخزن می باشد. لذا کنترل دبی چاه های دارای پروانه با نصب کنتور حجمی و همچنین مسدود نمودن چاه های غیر مجاز که در دوره ممنوعیت حفاری شده اند پیشنهاد گردید. همچنین با توجه به شرایط زمین شناسی، اقلیم دشت و وضعیت آب رودخانه کردان و همچنین برآورد آب مازاد سطحی به میزان 11 میلیون متر مکعب، اجرای طرح تغذیه مصنوعی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها