طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن

نویسندگان

چکیده

آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی بشر می باشد. بنابراین باید با به کارگیری ابزار و روش های مناسب و کارا این مشکل را کنترل نمود. ترکیبات فتل و مشتقاتش در بسیاری از صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نفت، تولید رنگ و مواد منفجره به عنوان ماده ای خطرناک و آلاینده به صورت گاز و بخار در محیط زیست پخش و سبب آلودگی هوا می شوند. یکی از روش های قابل اطمینان، ساده و کم هزینه برای حذف آلاینده های گازی بیوفیلتراسیون می باشد. در این تحقیق دو روش پیوسته و مرحله ای به منظور دست یابی به راندمان حذف قابل قبولی از تخریب زیستی فنل انجام شد. در آزمایش مرحله ای از میکروارگانیزم هایی که درون بستر بیوفیلتر به مدت 2 ماه تحت تاثیر فیل قرار گرفته بودند، کشت خالصی تهیه شد و نهایتا از چند کلنی میکروبی که به طور مجزا کشت داده شده بودند و طی مدت زمان 48 ساعت در انکوباتور لرزان در دمای 30 درجه سانتی گراد تحت تاثیر غلظت های متفاوتی از فنل قرار گرفتند، نتایج قابل توجهی در حذف فنل به دست آمد. در آزمایش پیوسته طی مدت 110 روز از یک ستون بیوفیلتر که با مخلوطی از کمپوست و تراشه چوب پر شده بود، استفاده گردید. در طی انجام این آزمایش با تغییر سرعت های حجمی و زمان های ماند 23، 28، 38، 57 و 75 ثانیه و با اعمال غلظت های پایین در محدوده 125-40 میلی گرم بر متر مکعب به میانگین راندمان حذفی حدود 75-61 درصد دست پیدا شد.

کلیدواژه‌ها