اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و کادمیوم در سبزیجات / مطالعه موردی ریحان

نویسندگان

چکیده

مقدار لای و لجن در سال های اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این مواد که در نتیجه تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی به وجود می آیند، حاوی مقادیر زیادی مواد آلی و فلزات سنگین هستند. برخی از این مواد، قابل استفاده گیاهان است و می توان از آنها به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده کرد. ولی برخی دیگر از مواد موجود در لجن نه تنها برای گیاهان مفید نیست، بلکه تجمع آنها در اندام های گیاهان و ورود آنها در زنجیره غذایی می تواند سلامتی گیاه خواران و انسان را به مخاطره اندازد.
در این تحقیق، تجمع سرب و کادمیوم در گیاه ریحان با 5 تیمار تکرار در هر تیمار در محیط گلخانه مورد بررسی قرار گرفته است. تیمارها عبارتند از شاهد صفر، کود شیمیایی با 250 کیلوگرم در هر هکتار (250Kg/ha) و لجن فاضلاب 50 تن در هکتار (50t/ha) s1، (100t/ha) s2 و (150t/ha) s3. این آزمایش ها براساس اصل کاملا تصادفی انجام گرفته اند. پس از آماده سازی بستر بذر، مراحل کاشت، داشت و برداشت به ترتیب انجام شد و سپس نمونه ها برای تجزیه آماده گردیدند. فلزات مورد نظر به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری و نتایج حاصل با کمک نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از نتایج حاصل چنین بر می آید که مقدار جذب سرب ریشه گیاه مورد آزمایش با مقدار جذب آن در شاهد، اختلاف معنی داری ندارد و در ساقه نیز تنها در تیمار 2 )کود شیمیایی( نسبت به گیاه شاهد دارای اختلاف معنی داری است.

کلیدواژه‌ها