مدیریت حفظ محیط زیست نوار سواحل جنوبی دریای خزر (سازماندهی و مسائل اداری)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر، با بررسی معضلات مربوط به دریای خزر و سواحل آن در بخش جنوبی (کشور جمهوری اسلامی ایران) به این نکته پی برد که حفاظت از محیط زیست دریای خزر، به اهتمام مسؤولان دولتی، همکاری سودبران از ناحیه ساحلی با یکدیگر، همکاری بخش خصوصی با سایر بخش ها، برخورداری از ابزار مناسب و امکانات.....

کلیدواژه‌ها