دیدگاه های مدیریتی در زمینه حل مشکلات سازمان دهی غیردولتی زیست محیطی در ایران

نویسندگان

چکیده

سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهای رسمی، مردمی و خودجوش می توانند دولت را برای حفاظت از محیط زیست جهت داده و انگیزه های لازم را برای جلب مشارکت گسترده مردم در حفظ، احیا و بهره برداری اصولی از محیط زیست ایجاد کنند.....

کلیدواژه‌ها