طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل کنترل فیوم های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت کنترل فیوم حاصل از فرایندهای مختلف جوشکاری، به ویژه جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی و نیز توجه به این نکته که در اغلب صنایع فلزی، جوشکاری در پست های ثابت و بر روی قطعات با ابعاد ثابت انجام نمی شود......

کلیدواژه‌ها