مالیات بر نیتروژن، عاملی جهت نیل به پایداری مکان های دفن

نویسندگان

چکیده

اساس مالیات بر نیتروژن آن است که اپراتورهای مکان دفن در هنگام دفن زایدات، مالیات بپردازند. این مالیات برای تامین هزینه های مدیریت پرسنل آلوده کنندگی مکان های دفن در دراز مدت مورد نیاز است. برای تامین یک محرک مالی شفاف، مقدار کاهش هزینه باید بیش از هزینه های آمایش زباله باشد.....

کلیدواژه‌ها