مکان یابی نصب موانع صوتی در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران، سال 1376

نویسندگان

چکیده

ترافیک یکی از منابع آلودگی صدا در سطح شهرهای بزرگ است که در بزرگراه ها معمولا به دلیل افزایش شار ترافیکی و سرعت بالای وسائط نقلیه نقش آن درایجاد آلودگی صدا بیشتر است. براساس آخرین اطلاعات به دست آمده تاکنون تحقیق و مطالعه جامعه در زمینه کاهش آلودگی صدای ناشی از وسائط.....

کلیدواژه‌ها