بررسی بوم شناختی پرندگان آبزی در تالاب گمیشان

نویسندگان

چکیده

الاب گمیشان برای پرندگان آبزی از اهمیت ویژه ی برخوردار است. به طوری که این تالاب به عنوان یک منطقه مهم برای پرندگان در مقیاس جهانی شناخته شده است. در این مقاله، تغییرات سالانه مربوط به جمعیت گونه های پرندگان، براساس سرشماری های نیمه زمستانی ارائه شده است.....

کلیدواژه‌ها