بررسی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی آبخوان ها در استان یزد(مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز دشت یزد- اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 دانشجو کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران *(مسئول مکاتبات).

3 دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

4 دانشجو کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ایران دارای آب و هوای نیمه خشک است. هر چند حجم آب های سطحی در آن زیاد می باشد، لیکن به دلیل عدم کنترل
مناسب آب ها، کمبود آب در کشور وجود دارد. بنابراین می توان از طرح های تغذیه مصنوعی به عنوان راه حل بهینه برای مقابله با بحران
آب، بهره جست. دشت یزد- اردکان با مساحت 11393 کیلومتر مربع در استان یزد واقع شده و مصارف آب برای بهره برداری های
کشاورزی، صنعتی و معدنی و شرب در آن زیاد است. این حوزه دربرگیرنده شهرستان های یزد، اردکان، میبد، تفت، صدوق و مهریز
م یباشد که بیشترین جمعیت را در استان به خود اختصاص داده است.
با توجه به این که اجرای پروژه های توسعه دارای اثرات زیست محیطی مثبت و منفی متعددی است، لذا می بایست مطالعات
ارزیابی اثرات زیست محیطی برای آن ها انجام شود. برای ارزیابی اثرات طرح های تغذیه مصنوعی در دشت یز د-اردکان از روش منوری
2001 استفاده شده است. در این روش چهار محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. پیش
بینی اثرات در دو گزینه عدم اجرای طرح و اجرای طرح و در فازهای ساختمانی و بهره برداری بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده،
گزینه اجرای طرح با 14 اثر منفی در مرحله ساختمانی و 117 اثر مثبت در مرحله بهره برداری نسبت به گزینه عدم اجرای طرح با 21 اثر
منفی در مرحله ساختمانی و 74 اثر مثبت در مرحله بهره برداری، نشان داد که اجرای طرح در دشت یز د- اردکان با اعمال اقدامات
اصلاحی امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها