بررسی خصوصیات کیفی کودهای کمپوست و بیوکمپوست در شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط‌زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور (PNU)

2 کارشناس ارشد محیط‌زیست

3 عضو دپارتمان کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه مسئله مواد زاید جامد شهری یا پسماند شهری یکی از مسایل و مشکلات جدی در کل شهرهای دنیا است. بررسی
کمیت و کیفیت مواد زاید جامد شهری، همراه با طرح بازیافت و تفکیک مواد از مبدا و استفاده از مواد آلی زباله ها جهت تولید کود آلی، به
عنوان مهم ترین مسایل در بحث مدیریت پسماندها مطرح می باشد. لذا با توجه به ملاحظات بهداشتی و اقتصادی، انگیزه انجام مطالعه ای
در خصوص بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی کود حاصل از زباله های عادی شهر زاهدان ایجاد گردید، تا بتوان از این طریق کمبودهای
موجود را شناسایی و جهت ارتقای کیفیت کود تولیدی، راهکارهای مدیریتی مناسب را ارایه نمود. بدین منظور جهت آنالیز کود کمپوست
و بیوکمپوست حاصل از زباله های شهری زاهدان در دو مرحله در زمستان 85 و تابستان 86 به نمونه برداری اقدام شد. نتایج حاصل از
بررسی های آزمایشگاهی حاکی از آن است که غلظت فلزات سنگینی چون کادمیوم و روی و درصد رطوبت در کودها به خصوص در فصل
تابستان به دلیل گرمای بالای هوا و تبخیر شدید از سطح توده های کود در حد مطلوبی نمی باشد. ولی غلظت مواد مغذی همچون ازت،
فسفر و پتاسیم در توده های کود در حد استاندارد می باشد . به طور کلی تغییرات کیفیت کودهای کمپوست و بیوکمپوست تولیدی
سازمان بازیافت شهرداری زاهدان به صورت فصلی بوده به گونه ای که در فصل زمستان بهتر از تابستان است که شرایط جوی منطقه،
تغییرات درجه حرارت و وزش بادهای فصلی عامل اصلی بروز چنین شرایطی است. همچنین کیفیت کود بیوکمپوست با توجه به درصد
بالای مواد آلی که داراست، نسبت به کمپوست جهت تقویت خاک بهتر است. به طور کلی می توان با مراقبت بیشتر از توده های کود به
خصوص در فصل گرما و آموزش مداوم خانوارها جهت تفکیک مناسب تر پسماندها در منازل، وضعیت کیفی کودهای آلی حاصل از
پردازش زباله های شهر زاهدان را بهتر و ایده آل تر از قبل نگاه داشت.

کلیدواژه‌ها