بررسی معیارهای مکان یابی ایستگاه انتقال زباله منطقه 22 کلان شهر تهران از نظر ملاحظات زیست محیطی هوا و شیرابه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، گروه آلودگی هوا، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پیدایش کلان شهرها و متعاقب آن افزایش میزان زایدات و زباله های شهری، علاوه بر افزودن مشکلات شهری، تهدیدی جدی
برای محیط زیست و بهداشت افراد جامعه می باشند . بسیاری از شهرها از ایستگاه انتقال زباله برخوردارند که می توانند در اثر سوء
مدیریت اثرات بالقوه بر روی سلامتی و بهداشت افراد داشته باشند . بنابراین مدیریت صحیح ایستگاه انتقال زباله شامل مکان یابی، طراحی
و عملکرد وسایل در ایستگاه، بایستی در راستای حفظ سلامتی، ایمنی و رفاه افراد جامعه و عدم اثرات سوء زیست محیطی انجام شود .
هدف از این مطالعه بررسی جنبه های زیست محیطی و بهداشتی ایستگاه های انتقال زباله در خصوص وضعیت میزان شیرابه موجود در
محوطه ایستگاه ها ، همچنین پراکندگی بو و گازهای آلاینده در زمان فعالیت ایستگاه ها در مناطق مسکونی بوده است . جهت انجام این
اهداف، ابتدا نمونه برداری و اندازه گیری هایی در هر ایستگاه صورت گرفت . تحقیقات نشان می دهد که امکانات بهداشتی ، اسکان کارگری
مناسب و تجهیزات حفاظت فردی ، همچنین وضعیت ظاهری مناسب در %90 ایستگاه ها وجود ندارد . نتایج حاصل از نمونه برداری از
شیرابه سپتیک تانک میزان COD ، BOD ، از ایستگاه مورد مطالعه به ترتیب برابر 49700 ، 31800 ، میلی گرم در لیتر بوده است که
در تمامی این موارد از حد استاندارد خروجی فاضلا ب بیشتر می باشد . همچنین میزان ذرات اندازه گیری شده در ضلع شرقی ایستگاه به
میزان 153 و 573 میکروگرم در متر مکعب بوده است که بالاتر از حد استاندارد میزان آلاینده های هوا می باشد در حالی که گازهای
آلاینده NH3 و H2S در حد ناچیز بوده است . در پایان براساس یافته های تحقیق مکان مناسب استقرار سیستم انتقال زباله مشخص شد
و نیز راهکارهایی نیز به منظور ساماندهی وضعیت ایستگاه از لحاظ کنترل آلودگی و انتشار شیرابه با استفاده از سیستم ایمهاف تانک و
جلوگیری از انتشار بو و آلودگی های زسیت محیطی با رعایت اصول مدیریتی مطر ح گردید .

کلیدواژه‌ها