مدل سازی و تفکیک اثرات پرتوی خورشیدی و گلخانه‌ای

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه مفید قم

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

پژوهش حاضر اهمیت نسبی دو اثر مخالف هم در گرمایش سراسری را هدف گذاری کرده است. در طیفی از این گرمایش سراسری، اثر گلخانه ای و در طیفی دیگر اثر پرتوی خورشیدی قرار دارد . به دلیل مشاهده مجموع دو اثر ، تشخیص دو اثر به طور مستقیم ممکن نیست . از آنجائیکه وجود اثر پرتوی خورشیدی اهمیت اثر گلخانه ای را در هاله ای از ابهام قرار می دهد، تفکیک این دو اثر مهم جلوه می نماید. بدین منظور از یک مدل اقلیمی ساده بهره گرفته شده است . به منظور برآورد پارامترها از روش پانل پویا استفاده و نتایج به تحلیل حساسیت معطوف شده است . نتایج نشان می دهند که اثر پرتوی خورشیدی 55% از اثر گلخانه ای را تحت پوشش قرار می دهد . از این رو چشم پوشی از تضعیف نور به طور جدی منجر به برآورد پائینی از اثر گلخانه ای می شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات