بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته در حذف COD از شیرابه کمپوست

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در این مطالعه کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) برای حذف COD از شیرابه کمپوست تصفیه شده توسط روش بیولوژیکی در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی فرایند آب‌اکسیژنه با تابش UV (H2O2/UV)، فرایند فنتون(H2O2/Fe2+) و فتوفنتون(H2O2/Fe2+/UV) به منظور حذف اکسیژن‌خواهی شیمیایی (COD) با استفاده از روش پاسخ سطحی (RSM) در طرح مرکب مرکزی (CCD) بود. شرایط عملیاتی مختلف شامل pH اولیه، غلظت نمک آهن، دز آب‌اکسیژنه و زمان تماس با UV به منظور کاهش آلاینده‌های شیرابه کمپوست برای رسیدن به حداکثر حذف COD بررسی شد. تعداد 20، 30 و 30 تیمار به ترتیب به وسیله فرایندهای H2O2/UV، فنتون و فتوفنتون انجام شد. شرایط بهینه در فرایند H2O2/UV در pH اولیه 5/7، دز آب‌اکسیژنه mL/L 3/2 و زمان تماس با UV در 95 دقیقه و در فرایند فنتون و فتوفنتون pH بهینه در محدوده 5/4، دز بهینه آب‌اکسیژنه و غلظت نمک سولفات آهن به ترتیب در mL/L 1 و g/L 75/0 حاصل گردید. میزان حذف COD شیرابه توسط فرایند H2O2/UV در شرایط بهینه حذف با روش پاسخ سطحی به ترتیب %32/12، در فرایند فنتون %91/55 و همچنین در فرایند فتوفنتون %64/69 به دست آمد. در بررسی اثر pH اولیه شیرابه در فرایند فتوفنتون مشخص شد که حذف COD رابطه مستقیم با pH دارد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که فرایند فتوفنتون کارایی بهتری برای حذف COD و رنگ پساب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات