بررسی اثرات افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر میانگین سطح تراز آب(MSL)در سواحل شمالی خلیج فارس(سواحل استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای نانو فیزیک، دانشگاه زنجان

2 دانشیار فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال*(مسوول مکاتبات)

3 دانشجوی دکترای، دانشگاه ساری

چکیده

زمینه و هدف: یکی از پیامدهای احتمالی گرمایش زمین بالا آمدن سطح آب دریاهای آزاد می باشد. دانشمندان افزایش میزان      گازهای گلخانه ای  (کنترل کننده ی دمای زمین ) را دلیل این گرمایش جهانی دانسته و با اندازه گیری های ماهواره ای به طور متوسط سالیانه 1 تا 2 میلی متر برای افزایش سطح تراز آب دریاهای آزاد پیش بینی نموده اند.
روش بررسی:  این پژوهش با جمع آوری و آنالیز داده های دراز مدت میانگین سالانه دمای هوای جهان (Gtemp) ، میانگین سالانه دمای هوای استان هرمزگانTemp))، میانگین سالانه دمای سطحی آب(SST) و همچنین میانگین سالانه سطح تراز آب دریا(MSL) مربوط به این سواحل، ابتدا معنی داری تغییرات آن ها را در گروه بندی های 5 ساله طی 20 سال اخیر با یک گروه دراز مدت از هر متغیر به عنوان شاهد، از طریق آزمون دانکن مورد مقایسه قرار می دهد، سپس با توجه به معنی دار شدن روند افزایشی میانگین گروه های مربوط به سال های اخیر، مابین سه متغیر اول (Gtemp ،Temp و SST )به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر آخر (MSL) به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره به استخراج معادله رگرسیون، نحوه و میزان تاثیر هر یک از آنها را در پارامتر  MSL       می پردازد و از این طریق پیش بینی های لازم را در این خصوص ارایه می کند.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که روند افزایشی میانگین سالانه مقادیر گروه های آزمایشی منتهی به سال  2008(یعنی سال های اخیر) در هر 4 متغیر ذکر شده تفاوت معنی داری با گروه های قبل از خود (طی 20 ساله اخیر) وهمچنین با   گروه شاهد (میانگین دراز مدت هر یک از گروه ها) داشته است. همچنین سه متغیرGtemp ،Temp و SST در معادله رگرسیون چند متغیره برای محاسبه ی MSL به ترتیب دارای ضرایب 54/4 ،713/1 و 798/0 می باشن

کلیدواژه‌ها


1- دانشجوی دکترای نانو فیزیک، دانشگاه زنجان

2- دانشیار فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال*(مسوول مکاتبات)

3- دانشجوی دکترای، دانشگاه ساری

[1]- Ph.D student of  Nano Phyiscs, Zanjan University, Zanjan, Iran

[1]- Associate Prof. Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran *(Corresponding Author).

[1]- Ph.D student, Sari University, Sari, Iran

1- Global Temperature

  1. http://www.isfahanmetportal.ir/
  1. Mahongo. Sh, 2006, Impacts of sea level change,  Odin Africa / Gloss Training Workshop on Sea – Level Measurement and Interpretation. Oostende, Belgium.
  2. Sinha.P.C.,2003, Sea Level Rise due to Global Warming and Climate Variability, Antarctic Geosciences, Ocean atmosphere Interaction and Paleoclimatology .pp 148-159
  3. 10. Samadianfard.S, Delirhasannia.R, Torabi Azad.M, Samadianfard.S, Jeihouni.M, 2016, Intelligent Analysis of Global Warming Effects on Sea Surface Temperature in Hormuzgan Coast, Persian Gulf, Int. J. of Global Warming ,Vol 9, Issue 4,452-466.
  4. افشین نیا. م ،1372 ، روش های آماری و کاربرد آن در علوم ،انتشارات اتا.
  5. غیاثوند . ا ، 1387 ،  کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها  ، نشر لویه
  6. www.worldweather.org/
  7. http://oceanwatch.pifsc.noaa.gov/las/servlets/constrain
  8. جلیل نژاد.م ،1385، ارزیابی مدل های مختلف بکار رفته در تعیینMSL  با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
  9. رئیسی .الف،1385، بررسی پارامترهای فیریکی  و دینامیک آب در تنگه هرمز(قشم و بندر عباس)پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.