برآورد میزان انتشار گاز های گلخانه ای دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن از شبکه حمل و نقل بندر ماهشهر و تاثیر اجرای برنامه پنجم توسعه بر آن

نوع مقاله : سایر موارد

نویسندگان

1 معاون آموزشی و پژوهشی آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

2 معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور

چکیده

مقدمه: حمل و نقل، منشأ اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌باشد‌. پیش بینی شده است این بخش سریع ترین منبع رشد در 30 سال آینده را با رشد %3-2 داشته باشد و بیشترین بخش این رشد مربوط به جهان به اصطلاح در حال توسعه با پیش بینی میزان رشد بین% 5/3 و %3/5 در هر سال ارائه این پیش بینی‌ها در دنیای در حال رشد از برآورد تقریباً %35 انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از حمل و نقل در سال 2000 به% 63-52 در سال 2030، تغییر خواهد کرد. هدف از این تحقیق تخمین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای شهر صنعتی ماهشهر از شبکه حمل و نقل عمومی می باشد.
روش: برای انجام این تحقیق ابتدا مطالعاتی در خصوص متدلوژی تحقیق و بررسی وضعیت موجود در ایران و جهان انجام شد و سپس با استفاده از اطلاعات دریافت شده از شرکت واحد اتوبوسرانی شهر ماهشهر و با استفاده از روش پیشنهادی پنل جهانی تغیر اقلیم با بهره‌گیری از فاکتورهای انتشار، میزان انتشار محاسبه شد. در نهایت تاثیر برنامه پنجم توسعه بر این پروژه در 4 سناریو صفر، 30درصد، 60درصد، 90درصد محاسبه شده و مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج:. با درنظر گرفتن اینکه روش ضرایب انتشار، روشی تقریبی بوده، بر طبق محاسبات انجام ‌شده در این مطالعه، مجموع میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن از سیستم حمل ونقل ماهشهر به‌ترتیب در حدود 66/1138 ، 19/8 و 209/0 تن در سال می‌باشد.
نتیجه گیری: مقایسۀ میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن و متان نشان می‌دهد که میزان انتشار این گازها در سیستم تاکسی رانی نسبت به اتوبوس رانی بیشتر می باشد، که علت آن هم تعداد بیشتر تاکسی ها می باشد. اما مقدار انتشار گاز اکسید نیتروژن در سیستم اتوبوس رانی بیشتر سیستم از تاکسی رانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات