ارزیابی صفات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش جو در دومنطقه سرد خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: این تحقیق به منظور دست یابی به ارقام پرمحصول جو تحت شرایط آب و هوایی شهرستان‌ها ی فریمان و تربت حیدریه در سال زراعی 90-1389 به اجرا در آمد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار در دو منطقه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج لاین امید بخش جو انتخابی از آزمایش یکنواخت سراسری جو سال‌های زراعی 1385و 1386 به نام‌های CB-85-19,CB-85-14,CB-85-9,CB-85-15, CB-85-10 و شاهد (بهمن، ماکویی، والفجر) به تعداد هشت لاین و رقم بود. مساحت کاشت هر لاین و رقم 4/14 = 4/2 × 6 متر مربع بود. عملیات تهیه بستر بذر و کاشت بر اساس عرف معمول زارعین (کشت با بذرکار همدانی) انجام شد و کود مصرفی طبق شرایط زارعین مناطق یاد شده اعمال گردید.
روش بررسی: در طول مراحل رشد و نمو یادداشت برداری‌های لازم از صفات زراعی و مورفولوژیک شامل تاریخ‌های ظهور سنبله، رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه انجام و پس از برداشت و توزین و ثبت عمل‌کرد دانه هر لاین، عملیات تجزیه واریانس بر روی عمل‌کرد دانه و بر اساس موازین طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد.
یافته ها: نتایج تجزیه واریانس ساده برای هر دو منطقه و نتایج تجزیه مرکب نشان داد، در نهایت با توجه به مقایسه میانگین مرکب ژنوتیپ‌ها و صفات مطلوب در دو منطقه لاین امید بخش CB-85-10 بالاتر از شاهد منطقه رقم بهمن قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری: بنابر‌این میتوان لاین جو امید بخش CB-85-10 را به عنوان لاین برتر انتخاب نموده و جهت معرفی به کشاورزان اقدام نماییم.
واژگان کلیدی: جو، لاین‌های امیدبخش، مقایسه عمل‌کرد دانه، منطقه سرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات