نمایه نویسندگان

ب

 • باقرزاده، آسان رسوبات سد سفیدرود و اثرات زیست محیطی آن [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 15-30]
 • برقعی، سید مهدی تصفیه پذیری پساب واحد آنودایز آلومینیوم با هدف بازیابی ترکیبات آلومینیوم [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 31-48]

ت

 • توکلی، نادیا تصفیه پذیری پساب واحد آنودایز آلومینیوم با هدف بازیابی ترکیبات آلومینیوم [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 31-48]

ح

 • حکیم پور، کورش پایش آب های سطحی غرب تهران گامی در جهت توسعه پایدار آب های منطقه [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 67-90]

ر

 • رحیمی، نسترن خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آلودگی حاصل از فلزات سنگین در آب رودخانه سیاهرود [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 49-66]

س

 • سواری، احمد رسوبات سد سفیدرود و اثرات زیست محیطی آن [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 15-30]

ش

 • شریعت، محمود پایش آب های سطحی غرب تهران گامی در جهت توسعه پایدار آب های منطقه [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 67-90]

ع

 • عباسپور، مجید بررسی تلفیق مدل های انتقال جرم و تجزیه بیولوژیگی هیدروکربن های پلی آروماتیک (PAHs) در سیستم تصفیه پساب - توسعه مدل [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 1-14]

ک

 • کاظمی، زیبا خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آلودگی حاصل از فلزات سنگین در آب رودخانه سیاهرود [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 49-66]
 • کرباسی، عبدالرضا خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آلودگی حاصل از فلزات سنگین در آب رودخانه سیاهرود [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 49-66]

م

 • مرندی، رضا بررسی تلفیق مدل های انتقال جرم و تجزیه بیولوژیگی هیدروکربن های پلی آروماتیک (PAHs) در سیستم تصفیه پساب - توسعه مدل [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 1-14]