دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-215 
یک مدل همانندی برای امواج ناشی از باد در سواحل چابهار

صفحه 21-35

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ پریسا مهدی پور


تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان

صفحه 49-61

حمید زارع ابیانه؛ علی اکبر سبزی پرور؛ صفر معروفی؛ فرشته قیامی؛ سیده شقایق میرمسعودی؛ آزاده کاظمی