دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-196 
بررسی میزان آلودگی صوتی در منطقه 5 تهران

صفحه 1-8

ساناز فتحی؛ پروین نصیری؛ محمد رضا منظم اسماعیل پور؛ رویا مرادی؛ فاطمه رزاقی


پردازش زمین‌آماری پتانسیل رسوب‌گذاری و خورندگی آب زیرزمینی دشت لردگان

صفحه 45-61

یاسر استواری؛ حبیب‌الله بیگی‌هرچگانی؛ علیرضا داودیان


تعیین نسبت ازت به فسفر در شکوفایی جلبک سبز-آبی Anabaena flos- aquae دریای خزر در محیط آزمایشگاه

صفحه 73-84

مریم فلاحی؛ سید محمد رضا فاطمی؛ علی ماشینچیان؛ آتوسا نوری کوپائی


بررسی روشنه‌های تجدید حیات طبیعی حاصل از خشکه‌دارها در یک راشستان دخالت نشده (مطالعۀ موردی: سری جمند- گلبند)

صفحه 85-94

محمدرضا پورمجیدیان؛ قوام الدّین زاهدی امیری؛ حمید جلیلوند؛ مهدی میردار هریجانی