دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 71، دی 1395، صفحه 1-186 
استفاده از روشELECTRE در ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های سدسازی

صفحه 57-72

سعید ملماسی؛ رضا ارجمندی؛ رویا نزاکتی؛ زهرا اله داد


بررسی آلودگی ناشی از شیرابه در محل دفن پسماندهای شهر رشت

صفحه 137-144

سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری