دوره و شماره: دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری - شماره پیاپی 4، دی 1395، صفحه 1-427 
بررسی تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT

صفحه 257-275

سید کمال صادقی؛ سکینه سجودی؛ فهیمه احمدزاده دلجوان


شناسایی مهم‌ترین معیارهای موثر بر کیفیت بصری سیمای سرزمین

صفحه 277-288

سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد

صفحه 319-333

معصومه منصوری؛ زهرا حواسی ابدالانی؛ ضیاء‎الدین باده‏یان؛ محمد جواد عزیزی