دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-152 
بازیافت آب مرحله بطری شوی کارخانه نوشابه سازی با استفاده از کربن فعال

صفحه 55-63

افشار علی حسینی؛ نور خدا صادقی فرد؛ نرجس سادات کربلایی قمی


کمینه سازی ضایعات در صنعت آبکاری آلومینیم

صفحه 65-72

سید مصطفی خضری؛ فریده عتابی؛ مهدی برقعی؛ فاطمه اکبری


طبقه‌بندی مناطق جنگلی استان گلستان به روش حداکثر احتمال با استفاده ازتصاویر ماهواره‌ای ETM+ سال 2001

صفحه 97-106

عبدالرسول سلمان ماهینی؛ آزاده نادعلی؛ جهانگیر فقهی؛ برهان ریاضی