دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1391 
بازیافت روغن پسماند خوراکی به صورت سوخت بیودیزل و بهینه سازی برخی از خواص فیزیکی آن

صفحه 81-87

مهدی ترکیان بلداجی؛ بهمن نجفی؛ امیر حسین زمزمیان؛ رضا ابراهیم‌زاده


بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 107-113

مهرزاد کشاورزی فرد؛ علی ماشینچیان مرادی؛ سید محمد رضا فاطمی؛ عباس اسماعیلی ساری