دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1391 
تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری فلزات سنگین (سرب،کادمیوم) هوا در محوطه سازمان انرژی اتمی

صفحه 37-29

فرامرز معطر؛ کریم حسین میخچی؛ احمد محمدزاده؛ عبدالرضا کرباسی؛ اعظم سادات دلبری


تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن – یون نقره بر حذف کلیفرم های مدفوعی از پساب لاگون هوادهی

صفحه 46-39

محمد خزائی؛ رامین نبی زاده؛ کاظم ندافی؛ حسن ایزانلو؛ زینب یاوری؛ مهدی اسدی قالهری


ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگ های آزو از پساب صنایع

صفحه 64-57

منیره مجلسی؛ احمدرضا یزادنبخش؛ امیر شیخ محمدی؛ مهدیه سردار


مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی در استان همدان

صفحه 106-97

آزاده کاظمی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ شوکا فصل بهار