دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-231 
تلاشی در جهت ریزازدیادی گونه نمدار در شرایط درون شیشه‎ای

صفحه 197-209

10.22034/jest.2017.10345

کمال قاسمی بزدی؛ وحیده پیام نور؛ مصطفی مهرداد؛ اکرم احمدی