دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-222 
15. بررسی توان گونه گیاهی Ricinus communis در جذب داروی متفورمین هیدروکلراید

صفحه 201-210

سپیده حسینی؛ رکسانا موگویی؛ مهدی برقعی؛ گلناز تجدد