دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 74، مهر 1396، صفحه 1-239