دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 75، دی 1396، صفحه 1-247 
حذف موثر فسفر از فاضلاب با استفاده از روش بیولوژیکی باردنفو اصلاح شده

صفحه 1-13

10.22034/jest.2017.11621

فیض الله پاسره؛ سید مهدی برقعی؛ سید نظام الدین حسینی؛ امیر حسین جاوید


بررسی تولید کمپوست از زباله شهری با استفاده از بیوراکتور بستر جامد (مطالعه موردی: آمل)

صفحه 151-162

10.22034/jest.2017.11630

محمد حسین حیدرزاده؛ حسین امانی؛ بهزاد جوادیان؛ حسن کریمی نژاد؛ مجتبی نوایی