دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 77، تیر 1397، صفحه 1-228 
بهینه سازی شبکه آب و پساب یک پالایشگاه نفت‌ به‌کمک روش‌های ECTA و MILP

صفحه 29-38

10.22034/jest.2018.20565.2961

پروشات حدادی؛ محمد حسن خوشگفتارمنش؛ مهدی صدیقی؛ علی بهرام همدانی


بررسی آلودگی بیسفنول A و نونیل فنول در مصب رودخانه های سواحل جنوب غربی دریای خزر

صفحه 49-62

10.22034/jest.2018.15586.2420

سعید گنجعلی؛ حسینعلی زبردست‌رستمی؛ علی کاظمی؛ زهرا صاحبی؛ سهیل سبحان اردکانی