دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 78، مهر 1397، صفحه 1-212 
بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت

صفحه 27-35

10.22034/jest.2018.13253

بهناز صالحی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ سید مهدی برقعی