دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 79، دی 1397، صفحه 1-318 
مطالعه فون مارهای شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه

صفحه 257-264

10.22034/jest.2019.13715

مریم ملکوتیان؛ رسول کرمیانی؛ نصراله رستگارپویانی