دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 80، فروردین 1398، صفحه 1-272 
برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 69-76

10.30495/jest.2018.13751

مریم اسکندری شهرکی؛ کیومرث محمدی سمانی؛ بیت الله محمودی؛ ایوب مرادی