دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 82، خرداد 1398، صفحه 1-290 
بررسی شرایط اکولوژیک بسترهای گلی با استفاده از جوامع ماکروبنتوز در منطقه سجافی خلیج فارس

صفحه 112-125

10.22034/jest.2019.14547

محمد صادق صبا؛ سید محمدباقر نبوی؛ ابراهیم رجب‌زاده قطرمی؛ غلامرضا سبزقبایی؛ سولماز دشتی؛ صغری رستمی


پویایی جمعیت ماهی بیاح (Liza abu, Heckel, 1843) در تالاب شادگان

صفحه 181-193

10.22034/jest.2019.14552

سیداحمدرضا هاشمی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ احمدرضا جبله