دوره و شماره: دوره 21، شماره 6 - شماره پیاپی 85، شهریور 1398، صفحه 1-250 
بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان

صفحه 33-44

10.22034/jest.2018.18561.2745

آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن‌پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور


ارزیابی لرزه ای سدهای دوستدار محیط زیست (سدCSG)

صفحه 113-121

10.22034/jest.2018.19300.2805

امیر عارفیان؛ علی نورزاد؛ محسن قائمیان؛ عباس حسینی


سنجش سطح پایداری در فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی استان کرمانشاه

صفحه 243-256

10.22034/jest.2019.25946.3489

تهمینه احسانی فر؛ فرحناز رستمی قبادی؛ نادر نادری؛ شهاب خوش خوی


بررسی عمل کرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه ی آب آبادان

صفحه 271-285

10.22034/jest.2018.15482.2399

ایران برایی؛ سیدمهدی برقعی؛ افشین تکدستان؛ امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید