دوره و شماره: دوره 21، شماره 7 - شماره پیاپی 86، مهر 1398، صفحه 1-200 
ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه ایران خودرو تهران(EIA)

صفحه 123-135

10.22034/jest.2019.24925.3397

رقیه یدالهی صابر؛ محمد غفاریان بهرمان؛ مریم علیزاده؛ محمد رضا خطیبی زاده