دوره و شماره: دوره 21، شماره 8 - شماره پیاپی 87، آبان 1398، صفحه 1-250 
بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی تأثیرگذار بر فرآیند SND در حذف ترکیبات نیتروژنی

صفحه 77-87

10.22034/jest.2020.16482.2510

سید محمدعلی مسعودی؛ جواد سرگلزایی؛ فاطمه ثابتی دهکردی؛ ابوالفضل درودی


تاثیر تکتنواستراتیگرافی بر محیط زیست در معدن سرب و روی کوه سورمه استان فارس

صفحه 89-99

10.22034/jest.2019.26370.3532

علیرضا سپاسدار؛ احمد زمانی؛ کوروس یزجردی؛ محسن پورکرمانی؛ منوچهر قریشی


تاثیر پراکنش افقی شهر تهران بر زمینهای کشاورزی پیرامون

صفحه 125-134

10.22034/jest.2019.27956.3698

نرگس احمدی فرد؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ ابراهیم جهانگیری