دوره و شماره: دوره 21، شماره 10 - شماره پیاپی 89، دی 1398، صفحه 1-250 
بررسی کارایی ساقه گندم در کاهش میزان آمونیاک محلول (NH3)

صفحه 107-116

10.22034/jest.2019.10249

احمد محمدی یلسوئی؛ عبد المجید حاجی مرادلو؛ محمود ذوقی


بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه یزد نسبت به رشته محیط‌زیست و عملکرد آن در جامعه

صفحه 217-229

10.22034/jest.2020.8806.1737

فاطمه هوشمند فیروزآبادی؛ معصومه پورسعیدی؛ صدف سلامتیان؛ حمید سودایی زاده