دوره و شماره: دوره 21، شماره 9 - شماره پیاپی 88، آذر 1398، صفحه 1-200 
اثر پدیده‌ی تغییر اقلیم بر فراسنجه‌های اقلیمی همدان

صفحه 1-14

10.22034/jest.2020.21435.3046

محمد تقی اسدی؛ حمید زارع ابیانه؛ نسرین دلاور؛ آذر اسدی