دوره و شماره: دوره 21، شماره 11 - شماره پیاپی 90، بهمن 1398، صفحه 1-250 
تاثیر خرخاکی (Hemilepistus shirazi Schuttz) بر نفوذپذیری خاک در شبکههای پخش سیلاب گربایگان فسا

صفحه 107-116

10.22034/jest.2020.24479.3350

غلامرضا رهبر؛ عطاء اله کاویان؛ آهنگ کوثر؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی