دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 93، اردیبهشت 1399، صفحه 1-250 
بررسی میزان عملکرد سلامت روان شناختی شهروندان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

صفحه 179-193

10.22034/jest.2018.15378.2384

وحید پوربساط؛ فاطمه الفتی؛ مریم بیرانوندزاده؛ زهره یوسف زاده؛ نوبخت سبحانی


سیاست‌های اقتصاد یادگیرنده جهت دست‌یابی به توسعة پایدار

صفحه 253-274

10.22034/jest.2018.12392.2096

محمد حسین محمدی آشنانی؛ طاهره میرعمادی؛ افشین دانه کار؛ مجید مخدوم فرخنده؛ وحید ماجد


ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب در بخش آب

صفحه 275-286

10.22034/jest.2020.30675.3908

سیدناصرالدین بدیسار؛ سید محمد صادق احمدی؛ عاطفه سادات مدبرنژاد