دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 95، تیر 1399، صفحه 1-400 
سنتز و بررسی کارآیی نانوکامپوزیت اسفنج پلی اورتانی سلول باز- اکسید نقره در گندزدایی آب

صفحه 29-40

10.22034/jest.2018.25544.3443

حمیدرضا اشجاری باسمنج؛ میرسعید سیددراجی؛ محمدحسین رسولی فرد؛ مریم مقدم؛ شیما شیخ محمدی


بررسی مقایسه ای جاذب‌های زیستی و معدنی در کاهش شوری آب

صفحه 55-66

10.22034/jest.2018.24400.3353

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ پوریا بی پروا


تاثیر فرهنگ برآلودگی هوا در ایران

صفحه 179-190

10.22034/jest.2018.24615.3365

پروانه سلاطین؛ مریم معماری پناه؛ سحر احمدپناهی


ارزیابی توان گیاه پالایی آب تره ( (Nasturium officinale L.در رفع آلودگی کادمیوم

صفحه 287-298

10.22034/jest.2020.30580.3897

مریم جعفر زاده رزمی؛ مهناز اقدسی؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور