دوره و شماره: دوره 22، شماره 5 - شماره پیاپی 96، مرداد 1399، صفحه 1-350 
بررسی کیفیت آب رودخانه چهل‌چای با استفاده از شاخص IRWQIsc

صفحه 153-166

10.22034/jest.2019.36957.4341

مهراب آقائی؛ علی حشمت‌پور؛ مجتبی قره محمودلو؛ سید مرتضی سیدیان