دوره و شماره: دوره 22، شماره 7 - شماره پیاپی 98، مهر 1399، صفحه 1-350 
ارزیابی و مقایسه سطح پایداری گندم دیم و آبی در استان گلستان

صفحه 139-149

10.22034/jest.2020.39040.4430

فرزانه بهادران؛ اعظم رضایی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده


تحلیل فضایی آلودگی در اروندرود با استفاده از GIS

صفحه 261-273

10.22034/jest.2021.30534.3895

نسرین عبدالخانیان؛ هیوا علمیزاده؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری؛ محمد فیاض محمدی