دوره و شماره: دوره 22، شماره 6 - شماره پیاپی 97، شهریور 1399، صفحه 1-350 
بررسی غلظت فلزات کمیاب در پرهای قمری خانگی (Streptopelia senegalensis) به منظور پایش آلودگی در مرکز ایران (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 73-87

10.22034/jest.2019.26024.3498

حسان اخوان قالی باف؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ فرهاد نژادکورکی؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا عظیم زاده


تحلیل مناقشه تأمین حقابه محیط‌زیستی در سطح سازمان‌های تصمیم‌گیرنده

صفحه 251-266

10.22034/jest.2021.23374.3249

حسین زنجانیان؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی؛ حمید عبدل آبادی؛ مهدی قربانی


تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی شهر سبز با رویکرد آینده‌پژوهی در کلان‌شهر مشهد

صفحه 323-336

10.22034/jest.2019.24055.3315

سید مصطفی حسینی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزا شکوهی؛ امید علی خوارزمی