دوره و شماره: دوره 22، شماره 8 - شماره پیاپی 99، آبان 1399، صفحه 1-300 
توسعه راهکاری مکان مند برای مسیریابی بهینه خطوط BRT

صفحه 75-87

10.22034/jest.2019.32115.4018

زهرا عباسی بنیادآباد؛ علی اصغر آل شیخ؛ سعید بهزادی؛ حسین آقامحمدی


بررسی پایداری مناطق مختلف شهرکرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 261-279

10.22034/jest.2021.20823.2987

سمیه زینتی زاده؛ آییژ عزمی؛ سید مسعود منوری؛ سهیل سبحان اردکانی