دوره و شماره: دوره 22، شماره 10 - شماره پیاپی 101، دی 1399، صفحه 1-350 
ارزیابی فاکتورهای ایمنی، زیستی در مدیریت بحران تونل‌های شهری

صفحه 13-22

10.22034/jest.2021.37916.4389

لیلا عباس زاده توسلی؛ آزاده نکویی‌ اصفهانی؛ هستی برقعی پور