دوره و شماره: دوره 22، شماره 9 - شماره پیاپی 100، آذر 1399، صفحه 1-310 
مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب فلز سنگین روی از محلول‌های آبی با استفاده از میکروجلبک سندسموس

صفحه 59-71

10.22034/jest.2021.27538.3660

منا ظلی بوری آبادی؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ افشین عادلی؛ حسن رضائی


بررسی توان و ارزیابی تغییرات زمانی مکانی شهر یاسوج در راستای توسعه شهری

صفحه 153-165

10.22034/jest.2021.31370.3968

آرزو سلامت نیا؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی؛ رویا نزاکتی؛ مژگان زعیم دار


بررسی راهکار های مدیریتی دریاچه ارومیه بر مبنای ارزش گذاری اقتصادی

صفحه 207-215

10.22034/jest.2020.40008.4481

آیدا شریعت مداری؛ مجید عباسپور؛ زهرا عابدی؛ علیرضا وفائی نژاد