دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-169 
مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

صفحه 1-18

مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری


مطالعه تبخیر در خلیج فارس بر اساس یک مدل برهمکنش هوا – دریا

صفحه 45-60

مسعود ترابی آزاد؛ افشین محسنی آراسته؛ رضوان سلامی ابیانه؛ داریوش منصوری


بررسی میزان حذف دترجنت و موادآلی از فاضلاب های بیمارستانی به روش SBR پیشرفته(مطالعه موردی یزد)

صفحه 61-70

بهمن بنائی قهفرخی؛ محمد حسن احرام پوش؛ پروین نصیری؛ اصغر قاسمی؛ رضا رضایی جوانمردی


مطالعه خوردگی و رسوب¬گذاری آب¬های زیرزمینی دشت همدان - بهار

صفحه 89-102

حمید زارع¬ابیانه؛ سیده الهام عبدالصالحی؛ آزاده کاظمی